Metin2 Paylaşım - MMOHELP
  GM KOMUTLARI - FULL
 
Evet Arkadaþlar Oyundaki Bütün Komutlarýn TR Halde Bulunduðu Konudasýnýz..


Komutlar:
Dönüþüm Küresi = /polyitem [CanavarKodu]

Kendine Level Verme = /level [Level] 
-
Yaratýða Dönüþme = /poly [CanavarKodu] 
-
Npc ve Canavarlarý Yokeder. = /purge
-
Canavar Çaðýrma = /m [CanavarKodu] [CanavarSayýsý] 
-
GM Konuþmasý = /n [Text]
-
GM Konuþmasý 2 = /b [Text]
-
Oyuncuyu Yanýna Çekme = /transfer [Nick]
-
Oyuncuya Iþýnlanma = /warp [Nick]
-
Ýtem Yaratma = /item [ItemKodu] [Miktarl]
-
Oyuncuyu Öldürme = /kill [Nick]
-
Atý Çaðýrma = /horse_summon
-
Hava Ayarý = /x 1 Gece /x 2 Gündüz
-
Oyuncuyu Oyundan Atma = /dc [Nick]
-
Üstündeki ve Envarterdeki Tüm Ýtemleri Silme = /ip
-
HP ve SP Fulleme = /r
-
Yang Verme = /set [Nick] gold [Para Miktarý]
-
Derece = /set [Nick] align [Miktar]
-
At Verme = /horse_level [Nick] [Level]
-
Hýz Ayarlama = /mspd 0 - 1000
-
HP Verme = /set_maxhp [Miktar]
-
SP Verme = /set_maxsp [Miktar]
-
Tüm Canavarlarýn Canýný 1’e Ýndirir = /weak 
-
Görünmez/Görünür Olunur = /in
-
Exp Verme = /set [Nick] exp [Miktar]
-
Oyuncuya Level Verme = /a [Nick][LeveL]
-
Lonca Savaþlarýna Bakmak = /gwlist
-
Oyuncuyu Sersemlemek = /stun [Nick] 
-
Oyuncuya Yavaþlatmak = /slow [Nick]
-
/block_chat [Nick] [Saniye] x = Oyuncunun Konuþmasýný Bloklamak

/block_chat [NAME] [Saat] xh = Oyuncunun Konuþmasýný Bloklamak/Saat

/block_chat_list = Konuþmasý Bloklanan Oyuncularý Listeleme

(300 = 5 Dakika, 1800 = 30 Dakika, 3600 = 1h = 1 Saat, 36000 = 10h = 10 Saat,

259200 = 72h = 72 Saat )
-
Oyuncunun Skillini Geliþtirme = /setskillother [Nick] [SkillKod] (Örnek. /setskillother SaintDeviL 1 59 )
-
Maptaki Tüm NPC ve Canavarlarý Yok Eder = /purge all 


Oklar :
/item [OkKodu] [Miktar] (Örn. /Item 8000 200 = 200 Tahta Ok)
8000 Tahta Ok
8001 Bambu Ok
8002 Taþ Ok
8003 Demir Ok
8004 Çelik OK
8005 Gümüþ OK
8006 Ateþten Ok
8007 Zehirli Ok
8008 Buzdan Ok
8009 Lanetli Ok

Yüksek Level Aksesuarlarý:
Kýymetli Bilezik = 70017
Anka Küpe = 70018
Milyonerin Kolyesi = 70019
Ejder Derisi Ayakkabý = 15249
72703 Kaplan Kemiði Küpe +200 Atak Verir
72704 Ejder Kemiði Küpe +300 Defans Verir
72705 Kaplan Kemiði Bilezik Skille +%30 Direnç Saðlar
72706 Ejder Kemiði Bilezik Skill Gücüne +%30 Artýrýr.

Diðer Ýtemler (Yeni):
Gizlenme Aynasý = 70026
Erdemli Adamýn Notu = 70028 
Kýrmýzý Tüy Kalem = 70029
Kýrmýzý Monokl = 70030
Gururlu Öðrencinin Notu = 70036
Öðrencinin Yumruðu = 70041
Þeytanýn Kýymýðý = 70042
Kara Lordun Boynuzu = 70044
Kara Lordun Diþi = 70045
Ejderha Tanrýsýnýn Kabý = 70046
Tanrýçanýn Oyuncak Bebeði = 70001
Çarpýklýk Yüzüðü= 70007
Depo Bileti = 70010
Sývý Þiþesi Yükseltme = 70011
Ucuz Fýrça = 70015
Kýzýldereli Bilekliði = 70016
Meleðin Kutsamasý = 70021
Beranýn Kalbi = 70022
Erdemli Adamýn Deðneyi = 70023
Kahraman Madalyonu = 50042
Hediye Paketi = 50041
Altýn Sertifika = 50040
Gümüþ Sertifika = 50039
Tunç Sertifika = 50038
Altýngen Hediye Paketi = 50037
Çocuk Günü Hediye Paketi = 50036
Bulmaca Kutusu = 50034
Gizemli Sandýk = 50033
Lolipop = 50032
Gül = 50031
Gümüþ Anahtar + = 50015

Çeþitli Skiller:


P Madencilik = "/setsk 124 50"
P At Çaðýrma = "/setsk 131 50"
P Liderlik = "/setsk 121 50"
P Dönüþüm = "/setsk 129 50"
M1 Shinsoo Lisansý = "/setsk 126 50"
M1 Chunjo Lisansý = "/setsk 127 50"
M1 Jinho Lisansý = "/setsk 128 50"
P At Üzerinden Saldýrý = "/setsk 137 59"
P At Yürüyüþü = "/setsk 138 59"
P Güç Dalgasý = "/setsk 139 59"
P Multi Atak = "/setsk 140 59" (Sadece Ninjada)
P Demircilik = "/setsk 125 59"
Asker At (lvl21) = "/setsk 130 20"
Lonca Skilleri :
/setsk 151 = Ejderha Tanrý Kaný
/setsk 152 = Ejderha Tanrý Kutsamasý
/setsk 153 = Ejderha Yardýmý
/setsk 154 = Kutsal Zýrh
/setsk 155 = Hýz 
/setsk 156 = Ejderha Tanrý Öfke
/setsk 157 = Oyuncu Seçme Desteði
Sanýrým Çalýþmýyor.
Iþýnlanmalar:
Çöl = "/go d"
Doyum Paper = "/go f"
Orman = "/go tr"
Kýzýl Orman = "/go trent02"
Sohan = "/go s"
Vadi = "/go t"
Tapýnak = "/go m"
Kýrmýzý Bayrak, Map1 = "/go a"
Kýrmýzý Bayrak, Map2 = "/go a3"
Sarý Bayrak, Map1 = "/go b"
Sarý Bayrak, Map2 = "/go b3"
Mavi Bayrak, Map1 = "/go c"
Mavi Bayrak, Map2 = "/go c3"
OX-Event = "/go ox"
Örümcek Zindaný Kat 2 = "/warp 7050 4650"
Kule Önü = "/warp 5910 1110"

Karakterler P Skiller
Ejderha Gücü Þaman
/setsk 91 59 = Uçan Týlsým
/setsk 92 59 = Ejderha Atýþý
/setsk 93 59 = Ejderha Kükremesi
/setsk 94 59 = Kutsama
/setsk 95 59 = Yansýtma
/setsk 96 59 = Ejderha Yardýmý

Ýyiliþetirme Þaman 
/setsk 111 59 = Yüksek Saldýrý
/setsk 110 59 = Hýz
/setsk 109 59 = Ýyileþtirme
/setsk 108 59 = Þimþek Pençesi
/setsk 107 59 = Þimþek Çaðýrma
/setsk 106 59 = Þimþek Atma

Yakýn Dövüþ Ninja
/setsk 31 59 = Suikast
/setsk 32 59 = Hýzlý Saldýrý
/setsk 33 59 = Býçak Çevirme
/setsk 34 59 = Kamuflaj
/setsk 35 59 = Zehirli Bulut 

Uzak Dövüþ Ninja
/setsk 50 59 = Tekrarlanan Atýþ
/setsk 49 59 = Ok Yaðmuru
/setsk 48 59 = Ateþli Ok
/setsk 47 59 = Ok Yaðmuru
/setsk 46 59 = Tekrarlanan Atýþ 

Karabüyü Sura
/setsk 76 59 = Karanlýk Vuruþ
/setsk 77 59 = Ateþ Vuruþ
/setsk 78 59 = Ateþ Hayaleti
/setsk 79 59 = Karanlýk Koruma
/setsk 80 59 = Hayalet Vuruþ
/setsk 81 59 = Karanlýk Küre 

Büyülü Silah Sura
/setsk 61 59 = Parmak Darbesi
/setsk 62 59 =Ejderha Dönüþü
/setsk 63 59 = Büyülü Keskinlik
/setsk 64 59 = Dehþet
/setsk 65 59 = Büyülü Zýrh
/setsk 66 59 = Büyü Çözme

Zihinsel Savaþçý
/setsk 16 59 = Ruh Vuruþu
/setsk 17 59 = Þiddetli Vuruþ
/setsk 18 59 =Güçlü Vuruþ
/setsk 19 59 = Güçlü Beden
/setsk 20 59 = Kýlýç Darbesi 

Bedensel Savaþçý
/setsk 1 59 = 3 Yönlü Kesme 
/setsk 2 59 = Kýlýç Çevirme
/setsk 3 59 = Öfke
/setsk 4 59 = Hava Kýlýcý
/setsk 5 59 = Hamle 

Silahlar
Kýlýç = 19
Uzun Kýlýç = 29
Hilal Kýlýç = 39
Bambu Kýlýç = 49
Geniþ Kýlýç = 59
Gümüþ Kýlýç = 69
Orkide Kýlýç = 79
Sahte Kýlýç= 89
Barbar Kýlýç = 99
Kanlý Kýlýç = 109
Büyük Kýlýç = 119
Uçan Büyücü Kýlýcý = 129
Yarýmay Kýlýcý = 139
Muharebe Kýlýcý = 149
Hortlak Diþi Kýlýcý = 159
Su Perisi Kýlýcý = 169
Azap Kýlýcý = 179
Zehir Kýlýcý = 189
Aslan Kýlýcý = 199
Keskin Pala = 209
Öldürücü Pala = 219
Ay Kýlýcý = 229
Ýlahi Kýlýç = 239
Þeytan Çýkarma Kýlýcý = 249
Þeytani Pala = 259
Baron Kýlýcý = 269
Sirius Kýlýcý = 279
Kutsal Kýlýç = 289
Dolunay Kýlýcý = 299

Geniþ Mýzrak = 3009
Mýzrak = 3019
Giyotin Pala = 3029
Örümcek Mýzrak = 3039
Kargý= 3049
Savaþ Týrpaný = 3059
Askeri Týrmýk = 3069
Baltalý Mýzrak = 3079
Büyük Balta = 3089
Buzlu Uç = 3099
On Ýki Ruh Kýlýcý = 3109
Kurtuluþ Palasý= 3119
Aslan Katleden = 3129
Partizan = 3139
Elektromanyetik Pala = 3149
Yarý Ýnsan Kýlýcý = 3159
Kin Kýlýcý = 3169
Sarý Ejderha Katleden = 3179
Mavi Ejderha Katleden = 3189
Güneþ Kýlýcý = 3199
Ejderha Tanrýsý Pala = 3209
Kýrmýzý Demir Pala = 3219

Bakýr Çan = 5009
Gümüþ Çan = 5019
Altýn Çan = 5029
Yeþim Taþý Çan = 5039
Kaynak Çan = 5049
Kayýsý Aðacý Çan = 5059
Büyülü Çan = 5069
Altýn Böcek Çaný = 5079
Çelik Böcek Çaný = 5089
Yýldýrým Kuþu Çaný = 5099
Cennet ve Dünya Çaný = 5109
Antik Çan = 5119
Orkide Çan = 5129
Sert Biçici Çan = 5139
Ejderha Çaný = 5149
Hibiskus Çaný = 5159


Yelpaze = 7009
Demir Yelpaze = 7019
Siyah Kaplan Yelpazesi = 7029
Turna Kanadý Yelpaze = 7039
Tavuskuþu Yelpaze = 7049
Su Yelpaze = 7059

Taþ Yelpaze = 7069
Okyanus Yelpazesi = 7079
Azap Yelpazesi = 7089
Anka Kuþu Yelpazesi = 7099
Üçlü Yelpaze = 7109
Kaþ Yelpaze = 7119
Güneþ Yelpazesi = 7129
Cennet Kuþu Yelpaze = 7139
Kurtuluþ Yelpazesi = 7149
Mutluluk Yelpazesi = 7159
Sonbahar Yelpazesi = 7169
Sekiz Tigram Yelpazesi = 7179
Uyuyan Ejder Yelpazesi = 7189
Ýblisin Yelpazesi = 7199

Hançer = 1009
Amija = 4009
Kobra Hançeri = 1019
Makas Hançeri = 1029
Dokuz Pala = 4019
Kýsa Býçak = 4029
Siyah Yaprak Hançeri = 1179
Þanslý Býçak = 1039
Kedi Isýrýðý Býçak = 1049
Þeytan Suratý Hançeri = 1059
Þeytan Yumruðu Hançeri = 1069
Kanlý Hançer = 1079
Kaburga Býçak = 1089
Çakram= 1099
Ejderha Býçak = 1109
Þimþek Býçak = 1119
Siam Býçaðý = 1129
Þeytan Kanadý Çakram = 1139
Ruhsuz Býçak = 4049
Testere Diþi Býçaðý = 1149
Gün Iþýðý Býçaðý = 1159
Rivulet Býçak = 1169
Ýkiz Ay Hançeri = 4039

Yay= 2009
Uzun Yay = 2019
Birleþik Yay = 2029
Harp Yayý = 2039
Atsýrtý Uzun Yay = 2049
Atsýrtý Savaþ = 2059
Bakýr Ýþçiliði Yay = 2069
Kara Yýkým Yay= 2079
Kýrmýzý Göz Yay = 2089
Dikenli Yaprak Yay = 2099
Boða Boynuzu Yay = 2109
Tek Boynuzlu Yay = 2119
Dev Kanatlý Yay = 2129
Kutsal Sert Yay = 2139
Sarý Ejderha Yayý = 2149
Geyik Boynuzu Yay = 2169
Büyük Þeytan Yayý = 2179
Havalý Çelik Yay = 2189
Büyük Þeytan Yayý = 2199 

Kule Eþyalarý

30301 Sa-Gui 
30302 Zin-Sa-Gui 
30303 Bong-In 
30304 Zin-Bong-In 
50084 Kilit Açma Taþý

Ayakkabý,Kolye,Küpe,Kask,Bilezik

Geleneksel Miðfer = 12209
Demir Kask = 12229
Hayalet Maske Baþlýk = 12249
Deri Kapþon = 12349
Zincir Kapþon = 12369
Çelik Kapþon = 12389
Kanlý Kask = 12489
Alaycý Kask = 12509
Kale Kask = 12529
Keþiþ Þapkasý = 12629
Anka Þapkasý = 12649
Günýþýðý Þapka = 12669

Savaþ Kalkaný = 13009
Beþgen Kalkan = 13029
Siyah Yuvarlak Kalkan = 13049
Þahin Kalkan = 13069
Kaplan Kalkan = 13089
Aslan Aðzý Kalkan = 13109
Ejderha Pulu Kalkan = 13129
Kanlý Kabuk Kalkaný = 13149
Üç Ýmparator Kalkaný = 13169
Parlak Kalkan = 13189

Tahta Küpe = 17009
Bakýr Küpe = 17029
Gümüþ Küpe = 17049
Altýn Küpe = 17069
YeþimTaþý Küpe = 17089
Abanoz Küpe = 17109
Ýnci Küpe = 17129
Beyaz Altýn Küpe = 17149
Kristal Küpe = 17169
Ametist Küpe = 17189
Cennetin Gözü Küpe = 17209 

Tahta Bilezik = 14009
Bakýr Bilezik = 14029
Gümüþ Bilezik = 14049
Altýn Bilezik = 14069
YeþimTaþý Bilezik = 14089
Abanoz Bilezik = 14109
Ýnci Bilezik = 14129
Beyaz Altýn Bilezik = 14149
Kristal Bilezik = 14169
Mor Yakut Bilezik = 14189
Cennetin Gözü Bilezik = 14209

Deri Ayakkabý = 15009
Bambu Derisi Ayakkabý = 15029
Tahta Ayakkabý = 15049
Altýn Bezeli Ayakkabý = 15069
Deri Çizme = 15089
Altýn Çizme = 15109
Tunç Ayakkabý = 15129
YeþimTaþý Ayakkabý = 15149
Mest Eden Ayakkabý = 15169
Iþýk Saçan Çizme = 15189
Anka Ayakkabý = 15209
Ateþ Kuþu Çizme = 15229

Tahta Kolye = 16009
Bakýr Kolye = 16029
Gümüþ Kolye = 16049
Altýn Kolye = 16069
Yeþim Taþý Kolye: = 16089
Abanoz Kolye = 16109
Ýnci Kolye = 16129
Beyaz Altýn Kolye = 16149
Kristal Kolye = 16169
Mor Yakut Kolye = 16189
Cennetin Gözü Kolye = 16209 

Zýrh

Keþiþ Plaka Zýrh = 11209
Demir Plaka Zýrh = 11219
Kaplan Plaka Zýrh = 11229
Aslan Plaka Zýrh = 11239
Ölümcül Plaka Zýrh = 11249
Ejderha Plaka Zýrh = 11259
Mavi Taþ Zýrhý = 11269
Altýn Taþ Zýrhý = 11279
Ejderha Tanrýsý Zýrhý = 11289
Siya Çelik Zýrh = 11299

Aðýt Plaka Zýrh = 11609
Büyücü Plaka Zýrh = 11619
Kötü Þans Zýrh = 11629
Hayalet Plaka Zýrh = 11639
Ying-Yang Zýrh= 11649
Mistik Plaka Zýrh = 11659
Belirsiz Plaka Zýrh = 11669
Hayalet Sura Zýrh = 11679
Ruh Plaka Zýrh = 11689
Kara Büyü Zýrh = 11699

Gök Mavisi Takým = 11409
Fildiþi Takýmý = 11419
Koyu Kýrmýzý Takým = 11429
Kýrmýzý Karýnca Takým = 11439
Karýnca Aslan Takýmý = 11449
Ninja Takýmý = 11459
Genç Ejderha Takýmý = 11469
Öldürücü Rüzgar Takýmý = 11479
Küpeçiçeði Takým = 11489
Siyah Rüzgar Takýmý = 11499

Gök Mavisi Elbise = 11809
Turkuaz Elbise = 11819
Pembe Elbise = 11829
Sevgi Elbisesi = 11839
Sema Elbisesi = 11849
Güneþ Elbisesi = 11859
Manevi Elbise = 11869
Turuncu Kedi Elbise = 11879
Soylu Kadýn Elbisesi = 11889
Siyah Elbise = 11899 

Kraliyet Zýrhlarý 

Savaþçý Kraliyeti = 11971
Sura Kraliyeti = 11973
Ninja Kraliyeti = 11972
Þaman Kraliyeti= 11974

Özel Zýrhlar

Savaþçý
11300: Uysallýk (Lv 5)
11301: Uysallýk (Lv11)
11302: Ýyi Dayanýklýlýk
11303: Zayýf Zýrh
11304: Düþman Duvarý
11305: Zeka
11306: Askerler
11307: Mükemmel Ayakkabýlar
11308: Düþman Direnci
11309: Diðer Düþmanýn Direnci

Sura:
Gang-Ryoung-Gab(lvl 5) 11700
Guek-Hon-Gab(lvl 11) 11701
Ha-An-Gab(lvl 17) 11702
Bi-Sang-Gab(lvl25) 11703
Ya-Sang-Gab(lvl 34) 11704
Noe-Un-Gab(lvl 43) 11705
Zoek- Rang-Gab(lvl 51) 11706
Heuk-Sin-Gab(lvl 62) 11707
Ma-Sin-Gab(lvl 71) 11708
Ma-Ryoung-Sin-Gab(lvl 80) 11709

Ninja:
Gang-Ma(lvl 5) 11500
Zung-Seon(lvl 11) 11501
Chung-Zin(lvl 17) 11502
Ho-Young(lvl25) 11503
Young-Seon(lvl 34) 11504
Su-Sin(lvl 43) 11505
O-Gyo(lvl 51) 11506
Bi-Pung((lvl 62) 11507
Zoek- Hyoun(lvl 71) 11508
Ho-Gu(lvl80) 11509


Þaman:
Su Takým(lvl 5) 12000
Su Takým(lvl 11) 12001
Su Takým(lvl 17) 12002
Su Takým(lvl25) 12003
Su Takým(lvl 34) 12004
Su Takým(lvl 43) 12005
Su Takým(lvl 51) 12006
Su Takým(lvl 62) 12007
Su Takým(lvl 71) 12008
Su Takým(lvl 80) 12009 

Özel Zýrhlar 2

9001 Savaþçý
9002 Ninja
9003 Sura
9004 Þaman

Hayvan Zýrhlarý

/i 11000
/i 11010
/i 11020
/i 11030
Uygun Pack Yoksa Envarterde Zýrhlarý Göremeyebilirsin.

Olta ve Kazma

Kazma Kodu: 290101-29110 Arasýnda
Olta Kodu: 27400-27590 Arasýnda

Taþlar

Kavrama Taþý:+0: 28030;+1: 28130;+2: 28230;+3: 28330;+4: 28430

Öldürücü Darbe Taþý:+0: 28031;+1: 28131;+2: 28231;+3: 28331;+4: 28431

Soðutma Taþý:+0: 28032;+1: 28132;+2: 28232;+3: 28332;+4: 28432

Kurnazlýk Taþý:+0: 28039;+1: 28139;+2: 28239;+3: 28439;+4: 28439

Savaþçýdan Koruyan Taþ:+0: 28033;+1: 28133;+2: 28233;+3: 28333;+4: 28433

Ninjadan Koruyan Tal:+0: 28034;+1: 28134;+2: 28234;+3: 28334;+4: 28434

Suradan Koruyan Taþ:+0: 28035;+1: 28135;+2: 28235;+3: 28335;+4: 28435

Þamandan Koruyan Taþ:+0: 28036;+1: 28136;+2: 28236;+3: 28336;+4: 28436

Canavardan Koruyan Taþ:+0: 28037;+1: 28137;+2: 28237;+3: 28337;+4: 28437

Korunma Taþý:+0: 28038;+1: 28138;+2: 28238;+3: 28338;+4: 28438

Sihir Taþý:+0: 28040+1: 28140+2: 28240+3: 28340;+4: 28440

Yaþam Taþý:+0: 28041;+1: 28 41;+2: 28241;+3: 28341;+4: 28441

Savunma Taþý:+0: 28042;+1: 28142;+2: 28242;+3: 28342;+4: 28442

Hýz Taþý:+0: 28043;+1: 28143;+2: 28243;+3: 28343;+4: 28443 

Özel Taþlar

Katliyam Taþý+0 = 28000
+1 = 28100 (Ortalama Zarar 100%)
+2 = 28200 (Büyüye Karþý Dayanýklýlýk 100%)
+3 = 28300 (Kýlýç Savunmasý 100%)

Paranoya Taþý+0 = 28004
+1 = 28104 (Tekrarlanan Beceri Hasarýna Karþý Koyma 100%)
+2 = 28204 (Büyüye Karþý Dayanýklýlýk 70%)
+3 = 28304 (Kýlýç Savunmasý 70%)Travma Taþý+0 = 28008
+1 = 28108 (Ortalama Zarara Direniþ 50%)
+2 = 28208 (Büyüye Karþý Dayanýklýlýk 50%)
3+ = 28308 (Kýlýç Savunmasý 50%)

Aptalýk Taþý+0 = 28012
+1 = 28112 (Tekrarlanan Beceri Hasarýna Karþý Koyma 50%)
+2 = 28212 (Büyüye Karþý Dayanýklýlýk 30%)
+3= 28312 (Kýlýç Savunmasý 30%) 

Diðer Ýtemler/ + Basma Ýtemleri

Yýlbaþý Havayi Fiþek: 50106
Arpa: 30000
Mektupr: 30001 / 30117 / 30142
Sosis Þiþ: 30002
Domuz Burnu: 30003
Yaban Domuzu Diþi: 30004
Kýrýk Zýrh Parçasý: 30005
Ork Diþi: 30006 +: 30078
Ork Muskasý: 30007 +: 30076
Baþlangýç El Kitabý: 30008 +: 30078
Bilinmeyen Ýlaç: 30009 +: 30083
Ayý Safrasý: 30010 +: 30071
Çile: 30011
Þarap Þiþesi: 30012
Likör Kabý: 30013
Yeti Postu: 30014 +: 30089
Þeytan Hatýrasý:30015 +: 30086
Þeytan Mücevheri: 30016 +: 30087
Süslü Saç Tokasý: 30017
K.Domuzkuyruðu Kurdela 30018
Alev Yelesi: 30019
Þeftali Tohumu: 30020
Deðerli Taþ Parçasý: 30021
Yýlan Kuyruðu: 30022 +: 30082
Beyaz Kaplan Postu: 30023
At Kuyruðu: 30024
Örümceðin Zehir Kesesi: 30025
Kurt Baðýrsaðý: 30026
Kurt Postu: 30027 +: 30070
Kurt Pençesi: 30028 +: 30069
Kurt Karaciðeri: 30029
Paslý Býçak: 30030
Süs Eþyasý: 30031
Siyah Üniforma: 30032 +: 30074
Kýrýk Porselen: 30033
B.Domuzkuyruðu Kurdele: 30034 +: 30073
Gizemli Bitki: 30036
Kaplan Pençesi: 30037
Kaplan Postu: 30038
Sargý Bezi: 30039 +: 30085
Yaprak: 30040
Shiriken: 30041 +: 30075
Saldýrgan kaplanýn diþi: 30042
Fasulye: 30043
Kil: 30044
Akrep Ýðensi: 30045
Akrep Kuyruðu: 30046 / 30105 +: 30081
Lanet Kitabý: 30047 +: 30080
Buz Parçasý: 30048 +: 30088
Buz Topu: 30050 +: 30090
Bilinmeyen Týlsým: 30051 +: 30079 / 30084
Bayrak: 30052
Ayý Ayak Derisi: 30053 +: 30072
Nikah Yüzüðü: 30054
Akrep Kýskacý: 30055
Örümcek Aðý: 30056
Örümcek Gözü: 30057
Örümcek Yumurta Kesesi: 30058
Örümcek Bacaklarý: 30059
Kurbaða Dili: 30060
Kurbaða Bacaðý: 30061 / 30116
Ýlaç Kasesi: 30062
Deri Ýlacý: 30063
Sivri Taþ: 30064
Zil: 30065 / 30119
Acý Biber: 30066
Yýlan Derisi: 30067
Tofu Bifteði: 30068
Savaþçý Sembolu: 30091
Yaban Ganimeti: 30092
Tina Leenin Niþan Yüzüðü: 30101
Altýn Balta: 30102
Altýn Ork Diþi: 30103
Çöl Örümcek Aðý: 30104 / 30109
Pinti Akrep Kuyruðu: 30106
Yu-Rang Ýçin Ýlaç: 30107
Hu-Ahn-So dan Mektup: 30110
Baþlangýç El Kitabý: 30113
Veba 30114
Veba Tedavisi: 30115
Harita Parçasý: 30120 - 30128
Binicinin Görevi: 30129
Boþ Þiþe: 30130
Demircinin Mektubu: 30131
Urielin Kitabý 30132
Çiçek Ayakkabýlar: 30133
Urielin Paketi: 30134
Ariyoungun Mektubu: 30135
Aþýrý Süslü Yay: 30136
Maymun Kaný: 30137
Çöl Kumu: 30138
Unggyinin Azi Diþi: 30139
Ýplik: 30140
Mücevher Parçasý: 30141
Þifalý Bitkiler: 30143
Kaplan Karaciðeri: 30144
Balsonun Ýlacý: 30145
Buz Parçasý: 30146
Tapýnak Tarihçesi: 30147
Tapýnak Atkýsý: 30148
Günlük Sayfasý: 30150
Kurt Postu: 30151
Ýlaç: 30152
Çiçekler: 30153
Tapýnaðýn Gizli Kitabý: 30154 / 30156
Mirinenin Dini Kolyesi: 30155
Ok Ucu: 30157
Yaþ Pasta: 30158
Kýyafet: 30159
Bildiri: 30160
Ah-yunun Muzraðý: 30161
Pamuk-yün Bez: 30163
Lanet Kitabýnýn Çevirisi: 30164
Zelkova Dalý: 30165
Tugyis Tabelasý: 30166
Veba Kralýn Bildirisi: 30168
Boþ Þiþe (Speed+30): 50901
Reçete: 50903

Havai Fiþekler

Pembe: 50100
Sarý: 50101
Mavi: 50102
Kýrmýzý: 50103
Yeþil: 50104
Beyaz: 50105
Yýlbaþý Havai Fiþekleri: 50106
Çin Havai Fiþekleri: 50107

Bitki Sularý

Þeftali Çiçeði Suyu: 50801
Çançiçeði Suyu: 50802
Gango Kökü Suyu: 50804
Leylak Suyu: 50805
Dut Suyu: 50808
Hindiba Suyu: 50809
Devedikeni Suyu: 50810
Sam-Zi Bitkisi Suyu: 50812
Sim Suyu: 50813
Dok Suyu: 50814
Bo Suyu: 50815
Yöng Suyu: 50816
Zin Suyu: 50817
SamBo Suyu: 50818
Yöng Suyu : 50819
Hwal Suyu: 50820
Kýrmýzý Þebnem: 50821
Pembe Þebnem: 50822
Sarý Þebnem: 50823
Yeþil Þebnem: 50824
Mavi Þebnem: 50825
Beyaz Þebnem: 50826
Sim Suyu Reçetesi: 50905
Dok Suyu Reçetesi: 50906
Bo Suyu Reçetesi: 50907
Young Suyu Reçetesi: 50908
Zin Suyu Reçetesi: 50909
Hwas Suyu Reçetesi: 50910

Potlar

Kýrmýzý Pot (B) = 27003
Mavi Pot (B) = 27006
Kýrmýzý Pot(K) = 27001
Kýrmýzý Pot (O) = 27002
Mavi Pot (K) = 27004
Mavi Pot (O) = 27005
Yeþil Pot (K) = 27110
Yeþil Pot (O) = 27111
Yeþil Pot (B) = 27112
Mor Pot (K) = 27113
Mor Pot (O) = 27114
Mor Pot (B) = 27115

At Eþyalarý

At Madalyonu :50050
At Resmi : 50051
Zýrhlý At Kitabý: 50052
Asker At Kitabý :50053
Saman: 50054
Havuç: 50055
Ginseng : 50056
K.Maymun Zindaný Bitkisi: 50057
N.Maymun Zindaný Bitkisi: 50058
Z.Maymun Zindaný Bitkisi: 50059
Binicilik Klavuzu: 50060
At Evcilleþtirme Kitabý: 50061
Ata Binme Klavuzu: 50062

Madencilik

Madencilik Kitabý: 50600
Elmas Taþý: 50601
Kehribar Taþý: 50602
Fosil Aðaç Gövdesi Odunu: 50603
Bakýr Cevheri: 50604
Gümüþ Cevheri: 50605
Altýn Cevheri: 50606
Yeþim Taþý Cevheri: 50607
Abanoz Cevheri: 50608
Ýnci Tanesi: 50609
Beyaz Altýn Cevher: 50610
Kristal Cevher: 50611
Ametist Cevher : 50612
Elmas: 50621
Kehribar: 50622
Fosil Aðaç Gövdesi: 50623
Bakýr: 50624
Gümüþ: 50625
Altýn: 50626
Yeþim Taþý: 50627
Abanoz: 50628
Ýnci: 50629
Beyaz Altýn: 50630
Kristal: 50631
Ametist: 50632
Cennetin Gözyaþý: 50633

Kitaplar

Sun-zi-Savaþ Kitabý: 50301
Wu-zi-Savaþ Kitabý: 50302
WiLiao-zi Savaþ Kitabý: 50303
Kombo Ustalýðý: 50304
Combo Ustasýnýn Kaydý: 50305
Görev Kitabý(kolay): 50307 / 50318
Görev Kitabý (normal): 50308 / 50319
Görev Kitabý (zor): 50309 / 50320
Görev Kitabý (zor2): 50310 / 50321
Shinsoo-Kitabý: 50311
Chunjo- Kitabý: 50312
Jinno-Kitabý: 50313
Dönüþüm Kitabý: 50314
Ýleri Dönüþüm Kitabý = 50315
Master Dönüþüm Kitabý : 50316
Görev Kitabý (Test): 50317

Abanoz Kutularý

Kýrmýzý Abanoz Sandýk: 50109
Ýhtiþamlý Abanoz Sanduk: 50110
Sarý Abanoz Sandýk: 50111
Light green: 50112
Yeþil Abanoz Sandýk : 50113
Mavi Abanoz Sandýk: 50114
Koyu Kýrmýzý Abanoz Sandýðý: 50115

Balýk/Ýstiridye/Ýnci

27600 Kamp Ateþi
27610 Balýk Küresi
27620 Balýk Kitabý
27799 Kýlçýk
27800 Hamur
27801 Solucan

27802 Minik Balýk
27803 Sudak
27804 Ringa
27805 Büyük Sudak
27806 Sazan
27807 Som Balýðý
27809 Dere Alabalýðý
27810 Zargana
27811 Gökkuþaðý Alabalýðý
27812 Nehir Alabalýðý
27813 Hamsi
27814 Levrek
27815 Tekir Balýðý
27816 Yayýn Balýðý
27817 Çopra Balýðý
27819 Sevimli Balýk
27820 Palamut Balýðý
27821 Kadife Balýðý
27822 Aynalý Sazan
27823 Altýn Sudak Balýðý

27987 Ýstiridye 

27990 Taþ Parçasý

27992 Beyaz Ýnci
27993 Mavi Ýnci
27994 Kýrmýzý Ýnci 

ItemShop

Kötü Ruh Kovma Kaðýdý = 71001
Statü Sýfýrlama Kaðýdý = 71002
Üçüncü El = 71010
Duygu Maskesi = 71033
Liderin Kitabý = 71012
Tecrübe Yüzüðü = 71015
Hýrsýz Eldiveni = 71016
Ejderha Tanrý Yaþam = 71027
Ejderha Tanrý Saldýrý = 71028
Ejderha Tanrý Zeka = 71029
Ejderha Tanrý Savunma = 71030
Gül = 50024
Çukolata = 50025
Sihirli Metal = 25041
Bar 50K = 80003
Bar 100k = 80004
Bar 500k =80005
Bar 1kk =80006
Bar 2kk =80007
Söz Yüzüðü = 70301
Kontraplak = 90012
Gövde = 90011
Temel Taþý = 90010
Delici Ýsabet = 72027
Kritik Ýsabet = 72048
Ruh Taþý = 50513
Zen Fasülyesi = 70102
Kýrýk Taþ Temizleme = 71083
Ýmparatorluk Ýzni = 71054
Cinsiyet Deðiþimi = 71048
Lisan Yüzüðü = 70006
Hýrsýzýn Eldiveni = 70043
Geri Dönüþ Kaðýdý = 22010
3.El = 72018
Söz Yüzüðü = 70301
Kutsama Kaðýdý = 25040


Efsunlar
Attýrma Kaðýdý = 71085
Kutsama Küresi = 70024
Efsun Nesnesi = 71084
6&7 Ekleyici = 71051
6&7 Deðiþici = 71052

Sandýklar
Ork Baþkanýnýn Sandýðý = 50070
Kraliçe Örümcek Sandýðý = 50073
Dev Örümceðin Sandýðý = 50074
Dev ÇölKaplumbaðasý Sandýðý = 50076
Dokuz Kuyruk Sandýðý = 50077
Sarý Kaplan Hayaleti Sandýðý = 50078
Ateþ Kral Sandýðý = 50079
Kýrmýzý Ejderha Sandýðý = 50080
Þeytan Kral Sandýðý = 50081
Azrail Sandýðý= 50082

Saç Stilleri

Savaþçý (E)
74001; Havalý Kýsa Saç (kýzýl)
74002; Havalý Kýsa Saç (açýk)
74003; Havalý Kýsa Saç (mavi)
74004; Havalý Kýsa Saç (kahve)

74005; 
74006;
74007;
74008;

74009;Uzun saç (siyah)
74010; Uzun saç (kýzýl)
74011; Uzun saç (kahve)
74012; Uzun saç (yeþil)

Ninja (K)
74251; At kuyruðu (kahve)
74252; At kuyruðu (yeþil)
74253; At kuyruðu (mavi)
74254; At kuyruðu (fildiþi)

74255;Güzel Kýsa Saç (kýzýl)
74256; Güzel Kýsa Saç (kahve)
74257; Güzel Kýsa Saç (açýk
74258; Güzel Kýsa Saç (bordo)

74259;Kýsa Saç Stili (kýzýl)
74260; Kýsa Saç Stili (mavi)
74261; Kýsa Saç Stili (siyah)
74262; Kýsa Saç Stili (sarý)

Sura (E)
74501; Spor Saç Stili (beyaz)
74502; Spor Saç Stili (kahve)
74503; Spor Saç Stili (sarý)
74504; Spor Saç Stili (yeþil)

74505; Karizmatýk Saç (beyaz)
74506; Karizmatýk Saç (kýzýl)
74507; Karizmatýk Saç (siyah)
74508; Karizmatýk Saç (bordo)
74509; Þýk Saç Modeli (beyaz)
74510; Þýk Saç Modeli (mavi)
74511; Þýk Saç Modeli (siyah)
74512 Þýk Saç Modeli (kahve)

Þaman (K)
74751; Saç (kahve)
74752; Saç (siyah)
74753; Saç (mavi)
74754; Saç (beyaz)

74755;Yarý Uzun Kýsa (kahve)
74756; Yarý Uzun Kýsa (siyah)
74757; Yarý Uzun Kýsa (sarý)
74758; Yarý Uzun Kýsa (bordo)

74759; Yarý Uzun Saç (kahve)
74760; Yarý Uzun Saç (beyaz)
74761; Yarý Uzun Saç (bordo)
74762; Yarý Uzun Saç (kýrmýzý)

Savaþçý (K)
75001; Modern Saç (kýrmýzý)
75002; Modern Saç (açýk)
75003; Modern Saç (mavi)
75004; Modern Saç (kahve)

75005;
75006;
75007;
75008;

75009;Dolgun Saç (siyah)
75010; Dolgun Saç (bordo)
75011; Dolgun Saç (kahve)
75012; Dolgun Saç (yeþil)

Ninja (E)
75201; At Kuyruðu (kahve)
75202; At Kuyruðu (yeþil)
75203; At Kuyruðu (mavi)
75204; At Kuyruðu (beyaz)

75205; Eþarp (beyaz)
75206; Eþarp (yeþil)
75207; Eþarp (kahve)
75208; Eþarp (kýzýl)75209; Daðýnýk Saç (Kýrmýzý)
75210; Daðýnýk Saç (Mavi)
75211; Daðýnýk Saç (Siyah)
75212; Daðýnýk Saç (sarþýn)

Sura (K)
75401; Ýðrenli Saç Stili (bright)
75402; Ýðrenli Saç Stili (brown)
75403; Ýðrenli Saç Stili (blonde)
75404; Ýðrenli Saç Stili (green)

75405; Uzun Saç (beyaz)
75406; Uzun Saç (kýrmýzý)
75407; Uzun Saç (siyah)
75408; Uzun Saç (mor)

75409; Uzun Örgü (beyaz)
75410; Uzun Örgü (mavi)
75411; Uzun Örgü (siyah)
75412 Uzun Örgü (kahve)

Þaman (E)
75601; Modern Kesim (kahve)
75602; Modern Kesim (siyah)
75603; Modern Kesim (mavi)
75604; Modern Kesim (gri)

75605; Uzun Saç (kahve)
75606; Uzun Saç (siyah)
75607; Uzun Saç (açýk)
75608; Uzun Saç (bordo)

75609; Eski Saç Stili (kahve)
75610; Eski Saç Stili (açýk) 
75611; Eski Saç Stili (bordo)
75612; Eski Saç Stili (kýrmýzý)

BKLAR
Bedensel Savaþçý
50401 Üç Yönlü Kesme Klavuzu
50402 Kýlýç Çevirme Klavuzu
50403 Öfke Klavuzu Klavuzu
50404 Hava Kýlýcý Klavuzu
50405 Hamle Klavuzu

Zihinsel Savaþçý
50416 Ruh Vuruþu Klavuzu
50417 Þiddetli Vuruþ Klavuzu
50418 Güçlü Vuruþ Klavuzu
50419 Güçlü Beden Klavuzu
50420 Kýlýç Darbesi Klavuzu

Yakýn Dövüþ Ninja
50431 Suikast Klavuzu
50432 Hýzlý Saldýrý Klavuzu
50433 Býçak Çevirme Klavuzu
50434 Kamuflaj Klavuzu
50435 Zehirli Bulut Klavuzu

Uzak Dövüþ Ninja
50446 Tekrarlanan Atýþ Klavuzu
50447 Ok Yaðmuru Klavuzu
50448 Ateþ Yay Kitabý
50449 Hafif Adým Klavuzu
50450 Zehirli Ok Klavuzu

Büyülü Silah Sura
50461 Parmak Darbesi Klavuzu
50462 Ejderha Dönüþü Klavuzu
50463 Büyülü Keskinlik Klavuzu
50464 Dehþet Klavuzu
50465 Büyülü Zýrh Klavuzu
50466 Büyü Çözme Klavuzu

Kara Büyü Sura:
50476 Karanlýþ Vuruþ Klavuzu
50477 Ateþ Vuruþ Klavuzu
50478 Ateþ Hayaleti Klavuzu
50479 Karanlýk Koruma Klavuzu
50480 Hayalet Vuruþu Klavuzu
50481 Karanlýk Küre Klavuzu

Ejderha Yardýmý Þaman:
50491 Uçan Týlsým Klavuzu
50492 Ejderha Atýþý Klavuzu
50493 Ejderha Kükremesi Klavuzu
50494 Kutsama Klavuzu
50495 Yansýtma Klavuzu
50496 Ejderha Yardýmý Klavuzu

Ýyileþtirme Þaman
50506 Þimþek Atma Klavuzu
50507 Þimþek Çaðýrma Klavuzu
50508 Þimþek Pençesi Klavuzu
50509 Ýyileþtirme Klavuzu
50510 Hýz Klavuzu
50511 Yüksek Saldýrý Klavuzu 

Metin Ýtemleri

/item 71080 (kolay)
/item 71081 (normal)
/item 71082 (zor)

XMas Kodlarý

•/ xmas_snow 1 Kar Yaðar
• /xmas_snow 0 Karý Durdurur.
• /xmas_boom 1 Gece Olur,
• /xmas_boom 0 Gündüz Olur
• /xmas_tree 0 Yýlbaþý Aðacý Kapalý
• /xmas_tree 1 Yýlbaþý Aðacý Açýk
• /xmas_tree 2 Süreli Yýlbaþý Aðacý Açýk
• /xmas_tree 3 3.Yýlbaþý Aðacý
• /xmas_santa 1
• /xmas_santa 0 

Mob Kodlarý

Yabani Köpek = 101
Aç Yabani Köpek = 171
Kurt = 102
Aç Kurt = 172
Alfa Kurt = 103
Aç Alfa Kurt = 173
Mavi Kurt = 104
Aç Mavi Kurt = 174
Alfa Mavi Kurt = 105
Aç Alfa Mavi Kurt = 175
Gri Kurt = 106
Aç Gri Kurt = 176
Alfa Gri Kurt = 107
Aç Alfa Gri Kurt = 177
Yaban Domuzu = 108
Aç Yaban Domuzu = 178
Kýrmýzý Yaban Domuzu = 109
Aç Kýrmýzý Yaban Domuzu = 179
Ayý = 110
Aç Ayý = 180
Boz Ayý = 111
Aç Boz Ayý = 181
Siyah Ayý = 112
Aç Siyah Ayý = 182
Kahverengi Ayý = 113
Aç Kahverengi Ayý = 183
Kaplan = 114
Aç Kaplan = 184
Beyaz Kaplan = 115
Aç Beyaz Kaplan = 185
Siyah Rüzgar Askeri = 401
Siyah Rüzgar Okçusu = 403
Siyah Rüzgar Jak-To = 404
Siyah Rüzgar To-Su = 405
Siyah Rüzgar Gu-Ryung = 406
Siyah Rüzgar Askeri = 431
Mahon = 491
Goe-Pae = 493
Chuong = 494
Yabani Piyade = 501
Yabaný Uþak = 502
Yabaný Okçu = 503
Yabaný General = 504
Güçlü Yabani Askeri = 551
Güçlü Yabani Deli = 552
Güçlü Yabani Okçu = 553
Güçlü Yabani General = 554
Vahþi Asker = 531
Ork = 601
Ork Gözcüsü = 602
Ork Savaþçýsý = 603
Ork Büyücüsü = 604
Elite Ork Generali = 635
Siyah Ork = 636
Siyah Ork Devi = 637
Ork Reisi = 691
Elit Ork Reisi = 692
Mistik Fanatik = 701
Mistik Arahan = 702
Mistik Arahan Savaþçýsý = 703
Mistik Ýþkencesi = 706
Mistik Haberci = 707
Kibirli Karanlýk Fanatik = 731
Kibirli Karanlýk Arahan = 732
Kibirli Karanlýk Savaþçý = 733
Elit Mistik Ýþkenceci = 736
Elit Mistik Haberci = 737
Vahþi Fanatik = 771
Vahþi Arahan = 772
Vahþi Arahan Savaþçýsý = 773
Vahþi Ýþkenceci = 776
Vahþi Haberci = 777
Karanlýk Lider = 791
Karanlýk Hayalet Lider = 792
Elit Karanlýk Lider = 793
Elite Kranlýk Hayaleti= 794
Zombi = 901
Hastalýklý Köpek = 902
Hastalýklý Adam = 903
Hastalýklý Kýlýç Savaþçý = 904
Hastalýklý Mýzrakçý = 905
Hastalýkçý Okçu = 906
Hastalýklý Lider = 907
Þeytan Askeri = 1001
Þeytan Okçu = 1002
Þeytan Mýzrakçýsý = 1003
Þeytan Þamaný = 1004
Çirkin Þeytan Askeri = 1031
Çirkin Þeytan Okçusu = 1032
Çirkin Þeytan Mýzrakçýsý = 1033
Kaos Hayaleti = 1036
Ölümcül Þeytan Askeri = 1061
Ölümcül Þeytan Okçusu = 1062
Ölümcül Þeytan Mýzrakçýsý = 1063
Þeytani Canavar = 1071
Þeytan Kral = 1091
Kibirli Þeytan Kral = 1092
Azrail = 1093
Mavi Ölüm = 1095
Büyülü Buz = 1101
Buz Katil Balinasý = 1102
Buz Böceði = 1103
Buz Arslaný = 1104
Buz Adam = 1105
Yeti = 1106
Golem = 1107
Gök Buz Atý = 1131
Gök Buz Balinasý = 1132
Gök Buz Böceði = 1133
Gök Buz Adamý = 1135
Gök Buz Golemi = 1137
Acýmasýz Büyülü Buz = 1171
Acýmasýz Buz Balina = 1172
Acýmasýz Buz Böcek = 1173
Acýmasýz Buz Arslan = 1174
Acýmasýz Buz Adam = 1175
Acýmasýz Yeti = 1176
Acýmasýz Buz Golemi = 1177
Buz Cadý = 1191
Güçlü Buz Cadýsý = 1192
Aðaç Kurbaðasý Asker = 1301
Aðaç Kurbaðasý Lider = 1302
Sarý Kaplan Hayaleti = 1304
Kurbaða Generali = 1305
Dokuz Kuyruk = 1901
Elit Dokuz Kuyruk = 1902
Üzüntü Metini (lv 5) = 8001
Dövüþ Metini (lv 10) = 8002
Savaþ Metini (lv 15) = 8003
Hýrs Metini (lv 20) = 8004
Siyah Metin (lv 25) = 8005
Karanlýk Metin (lv 30) = 8006
Kýskançlýk Metini (lv 35) = 8007
Ruh Metini (lv 40) = 8008
Gölge Metini (lv 45) = 8009
Dayanýklýlýk Metini (lv 50) = 8010
Þeytan Metini (lv 55) = 8011
Lanet Metini (lv 60) = 8012
Ölüm Metini (lv 65) = 8013
Katil Metin (lv 70) = 8014
Shinsoo Kayasý (lv 0) = 8020
Jinho Kayasý (lv 0) = 8021
Chunjo Kayasý (lv 0) = 8022
Beacon (lv100) = 11506
Yavru Örümcek = 2001
Zehirli Örümcek = 2002
Kýrmýzý Zehirli Örümcek = 2003
Asker Örümcek = 2005
Yavru Zehirli Örümcek = 2031
Zehirli Pençe Örümceði = 2034
Zehirli Asker Örümcek = 2035
Küçük Zehirli Örümcek = 2061
Öldürücü Zehirli Örümcek = 2062
Zehirli Pençe Örümceði = 2064
Kraliçe Örümcek = 2091
Kral Örümcek = 2092
Çöl Tilkisi = 2101
Çölün Uçan Gözü = 2102
Kral Akrep = 2103
Akrep Adam = 2104
Akrep Okçu = 2105
Yýlan Okçu = 2107
Dev Çöl Kaplumbaðasý = 2191
Savaþ Kaplaný Kölesi = 2201
Alev Hayaleti = 2202
Savaþ Kaplaný = 2203
Alev= 2204
Alev Savaþçý = 2205
Alev Kral = 2206
Kýrmýzý Ejderha = 2291
Hayalet Aðaç = 2301
Hayalet Aðaç Kökü = 2302
Orman Perisi = 2303
Kötü Aðaç = 2305
Dev Hayalet Aðaç = 2306
Kýrmýzý Hayalet Aðaç = 2311
Kýrmýzý Hayalet Aðaç Kök = 2312
Kýrmýzý Orman Perisi = 2313
Kýrmýzý Hayalet Söðüt = 2314
Kýrmýzý Kötü Aðaç = 2315
Tanaka (Lv1) = 5001
Hae-Tae = 5002
Maymun = 5003
Tanaka (Lv80) = 5004
Zayýf Maymun Asker = 5101
Zayýf Maymun Atýcý = 5102
Zayýf Maymun Savaþçý = 5103
Zayýf Maymun General = 5104
Maymun Asker = 5111
Maymun Atýcý = 5112
Maymun Savaþçý = 5113
Maymun General = 5114
Maymun Lider = 5116
Güçlü Maymun Asker = 5121
Güçlü Maymun Atýcý = 5122
Güçlü Maymun Savaþçý = 5123
Güçlü Maymun General = 5124
Güçlü Maymun Lider = 5127
Maymun Lordu = 5163
Yokedici = 1401
Maymun Savaþçý = 1402
Bin Savaþçý = 1403
Taþ Golemi = 1501
Dev Savaþçý = 1601
Dev Kasap = 1602
Dev Çýlgýn = 1603
Köy Gardiyaný = 11100
Noel Baba = 20031
Buz Ejderhasý = 2493
Zin-Heaven Komutaný = 2494
Gök Asker = 2401
Gök Kral Asker = 2402
Gök Papaz = 2403

NPC ‘LER
11505 Altýn Kurbaða
11506 100LV Metin
12000 Kamp Ateþi
13000 Kapý
13001 Taþ Kapý
20003 Ah-Yu
20004 Sarhoþ
20005 Yonah
20006 Mirinie
20008 Ocatvio
20011 Uriel
20012 Yu-Rang
20013 Balýkçý
20014 Taurean
20015 Daok-be
20016 Demirci
20017 Yu-Hwan
20018 Baek-Go
20019 Yang-Shing
20020 Hain Balso
20023 Soon
9001 Silah Satýcýsý
9002 Zýrh Satýcýsý
9003 Market
9004 Olay Yardýmcýsý
9005 Depocu
9006 Yaþlý Kadýn
9007 Silah Satýcýsý 2
9008 Zýrh Satýcýsý 2
9009 Balýkçý
9010 Boþ NPC
9011 Evlenme Tasarýmcýsý
20044 Demirci/Silah Ustasý
20045 Demirci/Zýrh Ustasý
20046 Demirci/Takýcý
20040 Emlakçý 
20042 Seyyar Stýcýsý
20041 Sarhoþ

20097 Portal [Kýrmýzý Ýçin]
20098 Portal [Sarý Ýçin]
20099 Portal [Mavi Ýçin]

20035 Kýrmýzý Bayrak
20036 Mavi Bayrak
20037 Sarý Bayrak

20356 Ginseng Toplayýcýsý
20084 Biolog
20086 Wonda-Rim
20087 Handu-Up

11000 Köy Gardiyaný
11001 Savaþ Sorumlusu
11002 Köy Gardiyaný
11003 Savaþ Sorumlusu
11004 Köy Gardiyaný
11005 Savaþ Sorumlusu
20357 Weol Anýtý
20358 Ýsimsiz Çiçekler
20359 Eski Kutu ile Kaðýtlar
20360 Wha Anýtý
20361 Su Anýtý
20362 Mok Anýtý
20363 Gum Anýtý
20364 Nakajima
20365 To Anýtý 
20088 Chuck-Sal
20089 Pung-Ho
20090 Heuk-Yong
20091 Seon-Pyeong
20092 Hwa-Hee
20094 Hong-Hae
20095 Seon-Hae
20366 Sa-Soe
30000 Shop Kutu
20074 Þeytan Kulesi Silah Ustasý
20075 Þeytan Kulesi Zýrh Ustasý
20076 Þeytan Kulesi Taký Ustasý

Sarý Bayrak
ID 20320 Bedensel Savaþçý
ID 20321 Zihinsel Savaþçý
ID 20322 Yakýn Dövüþ Ninja
ID 20323 Uzak Dövüþ Ninja
ID 20324 Büyülü Silah Sura
ID 20325 Karabüyü Sura
ID 20326 Ýyileþtirme Þaman
ID 20327 Ejderha Yardýmý

Mavi Bayrak
ID 20300 Bedensel Savaþçý
ID 23001 Zihinsel Savaþçý
ID 23002 Yakýn Dövüþ Ninja
ID 23003 Uzak Dövüþ Ninja
ID 23004 Büyülü Silah Sura
ID 23005 Karabüyü Sura
ID 23006 Ýyileþtirme Þaman
ID 23007 Ejderha Yardýmý

Kýrmýzý Bayrak
ID 20340 Bedensel Savaþçý
ID 20341 Zihinsel Savaþçý
ID 20342 Yakýn Dövüþ Ninja
ID 20343 Uzak Dövüþ Ninja
ID 20344 Büyülü Silah Sura
ID 20345 Karabüyü Sura
ID 20346 Ýyileþtirme Þaman
ID 20347 Ejderha Yardýmý Eventler

/open || Ox eventi Açar
/priv_empire 0 1:item_drop 1000 24 || Ýtem Drop Tüm Bayraklarda 1000% (24Saat)
/priv_empire 0 2:gold_drop 1000 24 || Yang Drop Tüm Bayraklarda 1000% (24Saat)
/priv_empire 0 4:exp 1000 24 || Exp Drop Tüm Bayraklarda 1000% (24Saat))

Ox Eventi Bitirme
/e oxevent_status 0

3 Yol Savaþý
/e threeway_war 1

/e threeway_war_dead_count 5
/e threeway_war_kill_boss_count 1
/e threeway_war_kill_count 200
/e threeway_war_mob_count 150

[Bunlar Önemli]

/e threeway_war_open_gate1 1
/e threeway_war_open_gate2 1
/e threeway_war_open_gate3 1

3 Yolu Bitirmek
/e threeway_war 0 

Damarlar

Elmas Damarý = 20047
Kehribar Damarý= 20048
Fosl Aðaç Damarý = 20049
Bakýr Damar= 20050
Gümüþ Damar = 20051
Altýn Damar = 20052
Yeþim Taþý Damar= 20053
Abanoz Damar= 20054
Kristal Damar = 20057
Kuvars Damar = 20058

Zombiler
25001 zombie_god
2501 zombie_god
2598 zombie_god
2502 zombie_diseased_dog
2501 zombie_diseased_kid
2503 zombie_diseased_infector
2504 zombie_diseased_sword
2505 zombie_diseased_spear
2506 zombie_diseased_bow
2507 zombie_diseased_boss
2508 zombie_soldier_scythe
2509 zombie_soldier_bow
2510 zombie_magician
2511 zombie_soldier_spear
2512 zombie_bigboss
2513 zombie_ghost
2514 zombie_general
2541 zombie_soldier_scythe
2542 zombie_soldier_bow
2543 zombie_magician
2544 zombie_soldier_spear
2445 zombie_bigboss
2446 zombie_ghost
2447 zombie_general

Efsun Valueleri

[LEFT]1 - Hp 
2 - Sp 
3 - Yaþam Enerjsi 
4 - Zeka 
5 - Güç 
6 - Çeviklik 
7 - Saldýrý Hýzý 
8 - Hareket Hýzý 
9 - Büyü Hýzý 
10 - Hp Üretimi 
11 - Sp Üretimi 
12 - Zehirleme Deðiþimi 
13 - Sersemletme Þansý 
14 - Yavaþlatma Þansý 
15 - Kritik Vuruþ Þansý 
16 - Delici Vuruþ Þansý 
17 - Yarý Ýnsanlara Karþý Güçlü 
18 - Hayvanlara Karþý Güçlü 
19 - Oklara Karþý Güçlü 
20 - Mistiklere Karþý Güçlü 
21 - Ölümsüzlere Karþý GÜçlü 
22 - Þeytanlara Karþý GÜçlü 
23 - Hasar Hp Tarafýndan Emilecek 
24 - Hasar Sp Tarafýndan Emilecek 
25 - Düþmanýn Sp'sini Çalma Þansý 
26 - Vuruþ Yapýldýðýnda Sp'yi Geri Kazanma Þansý 
27 - Beden Karþýsýndakinin Ataklarýn Bloklanmasý 
28 - Oklardan Korunma Þansý 
29 - Kýlýç Savunmasý 
30 - Çift EL Savunmasý 
31 - Býçak Savunmasý 
32 - Çan Savunmasý 
33 - Yelpaze Savunmasý 
34 - Oka Karþý Dayanýklýlýk 
35 - Ateþe Karþý Dayanýklýlýk 
36 - Þimþeðe Karþý Dayanýklýlýk 
37 - Büyüye Karþý Dayanýklýlýk 
38 - Rüzgar Dayanýklýlýðý 
39 - Vücüt Darbelerinin Yansýtýlmasý 
40 - Lanet Yansýtýlmasý 
41 - Zehire Karþý Koyma 
42 - Sp Yükselmesi Deðiþimi 
43 - Exp Bonus Þansý 
44 - Ýki Kat Yang Düþme Þansý 
45 - Ýki Kat Eþya Düþme Þansý 
46 - Ýksir Etkisi Yükseldi 
47 - Hp Yükselmesi Deðiþti 
48 - Sersemlik Karþýsýnda Baðýþýklýk 
49 - Yavaþlama Karþýsýnda Baðýþýklýk 
50 - Yere Düþmeye Karþý Baðýþýklýlýk 
51 - 
52 - Yay Menzili m 
53 - Saldýrý Deðeri 
54 - Savunma 
55 - Büyülü Saldýrý Deðeri 
56 - Büyü Savunmasý 
57 - 
58 - Max. Dayanýklýlýk 
59 - Savaþçýlara Karþý Güçlü 
60 - Ninjalara Karþý Güçlü 
61 - Suralara Karþý Güçlü 
62 - Þamanlara Karþý Güçlü 
63 - Yartýklara Karþý Güçlü 
64 - Saldýrý Deðeri 
65 - Savunma 
66 - Exp 
67 - Elde Edilen Eþya Kat Sayýsý 
68 - Elde Edilen Yang Kat Sayýsý 
69 - 
70 - 
71 - Beceri Hasarý 
72 - Ortalama Zarar 
73 - Beceri Hasarýna Karþý Koyma 
74 - Ortalama Zarara Direniþ 
75 - 
76 - 
77 - Eþya Ele Geçirme Þansý 
78 - Savaþçý Saldýrýlarýna Karþý Savunma Þansý 
79 - Ninja Saldýrýlarýna Karþý Savunma Þansý 
80 - Sura Saldrýrýlarýna Karþý Savunma Þansý 
81 - Þaman Saldýrýlarýna Karþý Savunma Þansý
 
  Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=